องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง  ตั้งอยู่ที่  173  หมู่  3  บ้านกล้วย  ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย  เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด  15  ตำบล  ของอำเภอพาน  ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  6  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  43  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวกมีถนนสายเอเชีย  หมายเลข  1  และ  2  ผ่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขต

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท้องกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเหมาะสำหรับทำการเกษตรโดยทั่วไปเป็นที่ราบมีเทือกเขาล้อมรอบเป็นแนวเขตทางด้านทิศเหนือและทางทิศตะวันออก  มีแม่น้ำแม่คาวโตนล้อมรอบเป็นแนวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ           ตำบลทรายขาว   อำเภอพาน         จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ           ตำบลแม่อ้อ       อำเภอพาน         จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้                ติดต่อกับ           ตำบลสันติสุข     อำเภอพาน         จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ           ตำบลสันกลาง   อำเภอพาน         จังหวัดเชียงราย