วิสัยทัศน์

“สร้างภาพพจน์ใหม่ จริงใจสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าทั่วตำบล”


พันธกิจ

  1. น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การบริหารงานในองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำไปสู่การปฎิบัติในชีวิตประจำวันได้
  2. จัดโครงสร้างการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
  3. จัดให้มีและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
  4. จัดให้มีระบบชลประทาน ส่งเสริม พัฒนาก่อสร้าง แหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค
  5. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสำนักงานให้เป็นเลิศ เป็นการบริการที่รวดเร็วถูกต้องและประทับใจตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
  6. ร่วมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้มีความสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  7. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า สร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่