ข้อบัญญัติ ปี 60

—–  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  —–

>>ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>>คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

>>บันทึกหลักการและเหตุผล

>>รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>>รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย