การควบคุมภายใน

>>>หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.1)

>>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.2)

>>แบบรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3)

                *** ปี 2561 ***

>>หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)

>> รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)

>> รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3)