แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณปี 2560

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ อบต.เจริญเมือง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง