งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณปี 2560

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ อบต.เจริญเมือง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2562-2564-อบต.เจริญเมือง-ไม่มีส่วนที่-3-แปลง

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2562

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมฯ

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

บันทึกรับทราบข้อมูลมาตราการต่าง-ๆ

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของ-อบต.เจริญเมือง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562