งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณปี 2560

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ อบต.เจริญเมือง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2562-2564-อบต.เจริญเมือง-ไม่มีส่วนที่-3-แปลง

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2562