กิจการสภา

ประกาศสภาฯ/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

>ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2560

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

>>ประกาศสภาฯเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

>>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2560

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

>>ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2560

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

>> ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2560

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560

>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2560

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

>>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัสสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561

>>ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

>> ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563

>>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 13 เมษายน 2563