งบประมาณรายจ่ายประจำปี

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 59<<<

 

>>ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

>>คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

>>บันทึกหลักการและเหตุผล

>>รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

>>รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย