งบแสดงฐานะทางการเงิน

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี-2562