การบริหารงานบุคคล

>>> เส้นทางความก้าวหน้าจากระบบซีกับระบบแท่ง (จำแนกตำแหน่ง)

>>> คู่มือการเลื่อนระดับในระบบแท่ง

>>> คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

>>> ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

>>> ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๒๕๕๘

>>> ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๕)

>>> ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๖)

>>> การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการระดับกอง ระดับ 7 ของ อบต.

>>> การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

>>> การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

>>> แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

>>> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น