แผนการจัดหาพัสดุ

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2559

>>รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>>แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2561

>>รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561