ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2561

<< รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

<< ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3

<< ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่ 4
<< ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62.)

<< สรุปจัดซื้อจ้างเดือน-ต.ค.-62.

<< สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน-พ.ย.-62

<<สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธ.ค.-62.

<<สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ม.ค.-63