ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2561

<< รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

<< ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3

<< ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่ 4