ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2561

<< รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

<< ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2

<< ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3

<< ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่ 4

<< สรุปจัดซื้อจัดจ้างปี-2562-เดือน-ต.ค.61-มี.ค.62

<< สรุปจัดซื้อจัดจ้างปี-2562-เดือน-เม.ย.62-ก.ย.62

<< ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62.)

<< สรุปจัดซื้อจ้างเดือน-ต.ค.-62.

<< สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน-พ.ย.-62

<<สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธ.ค.-62.

<<สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ม.ค.-63

<< ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.63)

<< สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ก.พ.63

<< สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มี.ค.-63

<< สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-เม.ย.-63

<< สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พ.ค.-63

<< สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มิ.ย.-63

<< สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.63