การบริหารงานบุคคล

>>การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการระดับกอง-ระดับ-7-ของ-อบต..pdf

>>การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง-ระบบแท่ง.pdf

>>การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง.pdf

>>แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-แก้ไขได้.doc

>>คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น.doc

>>เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

>>มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น.pdf

>>คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ.pdf

>>คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำแผนอัตรา-3-ปี.doc

>>คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

>>คู่มือวันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

>>ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-2.pdf

>>ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-2558.pdf

>>ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-2559-ฉบับที่-5.pdf

>>ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-2559-ฉบับที่-6.pdf

>>ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ-อบต.เพิ่มเติม-พ.ศ.2562

>>คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู

>>ประกาศ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครู

>>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

>>ประกาศ-ก.อบต.-เรื่่อง-มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู