พฤศจิกายน 15 2019

เปิดป้ายโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเปิดป้าย

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562