ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแะแมว พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแะแมว พ.ศ.2562