มกราคม 30 2020

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง

ในวันที่ 29 มกราคม 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง