มีนาคม 06 2020

โครงการป้องกันและควบคุมโรค (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง)

โครงการป้องกันและควบคุมโรค (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง)

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง