คำสั่ง อบต.เจริญเมือง ที่ 284/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง อบต.เจริญเมือง ที่ 284/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 13 เมษายน 2563