คำสั่ง อบต.เจริญเมือง ที่ 287/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

คำสั่ง อบต.เจริญเมือง ที่ 287/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัด อบต.ให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 14 เมษายน 2563