ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง

ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง