พฤษภาคม 18 2020

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค คลังอาหารชุมชน

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค คลังอาหารชุมชน

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)