ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

**********************

  1. ด้านกายภาพ

      1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง  ตั้งอยู่ที่  173  หมู่  3  บ้านกล้วย  ตำบลเจริญเมือง

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด  15  ตำบล  ของอำเภอพาน  ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  6  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  43  กิโลเมตร  การคมนาคมสะดวกมีถนนสายเอเชีย  หมายเลข  1  และ  2  ผ่าน  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ     ตำบลทรายขาว       อำเภอพาน       จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     ตำบลแม่อ้อ              อำเภอพาน       จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้                 ติดต่อกับ     ตำบลสันติสุข           อำเภอพาน       จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     ตำบลสันกลาง          อำเภอพาน       จังหวัดเชียงราย

เนื้อที่ ตำบลเจริญเมืองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,875 ไร่

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท้องกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเหมาะสำหรับทำการเกษตร

โดยทั่วไปเป็นที่ราบมีเทือกเขาล้อมรอบเป็นแนวเขตทางด้านทิศเหนือและทางทิศตะวันออก  มีแม่น้ำแม่คาวโตนล้อมรอบเป็นแนวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลเจริญเมืองมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น

1.4 ลักษณะของดิน  ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน – ทรายหรือดินร่วน

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–        แม่น้ำ (แม่น้ำคาว)                                      1        สาย

–        ลำห้วย                                                        6        สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

–        ประปาหมู่บ้าน   26      แห่ง               –        บ่อบาดาล         98      แห่ง

–        ถังเก็บน้ำฝน      42      แห่ง               –        ฝาย               69      แห่ง

–        อ่างเก็บน้ำ        11      แห่ง               –        สระน้ำ            5        แห่ง

–        บ่อน้ำตื้น         624     แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

–        ป่าสงวนแห่งชาติ 2   แห่ง จำนวน 1,000   ไร่    (ห้วยแม่แห้ง   ห้วยต้นยาง)

–        ป่าชุมชน            3   แห่ง จำนวน            500  ไร่    (ป่าซาง ดอยเจริญ จำปู ห้วยดอกอูน  ฐานตะเคียนทอง)

  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

–  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  22 หมู่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง

                    การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 22 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 22 หมู่บ้าน รวมเป็น 44 คน

  1. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง

รวม

1

บ้านสันทราย 212 219 226

445

2

บ้านป่าก่อ 166 166 186

352

3

บ้านกล้วย 216 297 334

631

4

บ้านป่าเปา 180 218 218

436

5

บ้านป่าตึง 143 173 184

357

6

บ้านจำปู

156

178 166

344

7

บ้านดงหลวง 144 211 203

414

8

บ้านป่ายาง 149 158 170

328

9

บ้านป่าบง 199 249 262

511

10

บ้านดงตะเคียน 146 205 205

410

11

บ้านป่าซาง 116 131 123

254

12

บ้านป่าปี้ 153 222 223

445

13

บ้านดอยเจริญ 128 149 161

310

14

บ้านเจริญเมือง 266 261 284

545

15

บ้านใหม่เจริญมิตร 108 134 117

251

16

บ้านห้วยแสนสุข 97 128 127

255

17

บ้านทรายทอง 161 166 200

366

18

บ้านใหม่เจริญ 64 99 101

200

19

บ้านศรีทรายทอง 194 251 287

538

20

บ้านห้วยดอกอูน 98 131 135

266

21

บ้านฐานตะเคียนทอง 114 191 175

366

22

บ้านป่าก่อพัฒนา 122 151 160

311

รวม

3,332 4,088 4,247

8,335

 4.สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

–        โรงเรียนประถมศึกษา                         4        แห่ง

ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าบง  โรงเรียนบ้านป่าตึง  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา และโรงเรียนบ้านป่าตึง

–        โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)           1        แห่ง

ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าบง

–        ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรีชุมภาบาล)          1        แห่ง

–        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เจริญเมือง          1        แห่ง

ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ตั้งอยู่ บ้านจำปู หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญเมือง

4.2 สาธารณสุข 

–       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / หมู่บ้าน             2        แห่ง

ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญเมือง

–       สถานพยาบาลเอกชน                                             1        แห่ง

  1. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

–       ถนนลาดยาง                                        3        สาย

–       ถนนคอนกรีต                                   124     สาย

–       ถนนลูกรัง                                           61      สาย

5.2 การไฟฟ้า

–        มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  22   หมู่บ้าน

5.3 การประปา

–        ประปาหมู่บ้าน   23      แห่ง               –       ประปาภูเขา       2        แห่ง

5.4 โทรศัพท์

–       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                      1        แห่ง

5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองมีที่ทำการไปรษณีย์ย่อยอำเภอพาน ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 จำนวน 1 แห่ง

  1. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร ตำบลเจริญเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงปลาในบ่อ

6.2 การประมง  ตำบลเจริญเมืองพื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา แบบไร่นาส่วนผสม

6.3 การปศุสัตว์  ตำบลเจริญเมืองพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ

6.4 การบริการ  มีบริการร้านเสริมสวย ร้านนวด มีโรงแรมในเขตพื้นที่ มีรีสอร์ทในพื้นที่ มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก

6.5 การท่องเที่ยว  มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงที่สำคัญหลายเส้นเช่น เริ่มตั้งแต่แวะชิมข้าวหลามหมู่ที่ 1 ชิมสตรอเบอร์รี่ องุ่น เมล่อน หมู่ 17  กินปลาเผา หมู่ 22 แวะชมศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านกล้วยหมู่ที่ 3 ไหว้พระครูบาศรีนวลวัดเจริญเมือง ซื้อข้าวกล้อง หมู่ 4  ซื้อข้าวไรท์เบอร์รี่หมู่ 13 แวะซื้อเครื่องจักรสานหมู่ 9 และหมู่ 11 แวะชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับแวะชิมลำไยและแก้วมังกร หมู่ที่ 12 แวะชมไร่ฟักทองหมู่ 21และหมู่ที่ 10 เที่ยวชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำหนองบัว

6.6 อุตสาหกรรม  ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำนา   ทำสวน  ทำไร่  ปลูกฝักทอง  เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา   เป็นหลัก  นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ เช่น หมู่ที่ 1 กลุ่มทำข้าวหลาม หมู่ที่ 3 กลุ่มผ้าใยบัว หมู่ที่ 4 กลุ่มข้าวกล้อง กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 6,7,8 กลุ่มผลิตไม้กวาด หมู่ที่ 9 กลุ่มจักรสาน กลุ่มถักประเป๋า หมู่ที่ 10 กลุ่มปักผ้าด้วยมือ หมู่ที่ 11 กลุ่มจักรสาน กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพป่าซาง หมู่ที่ 13 กลุ่มผู้ปลูกฟักทอง หมู่ที่ 14 กลุ่มอาชีพทำตุ๊กตาของที่ระลึก หมู่ที่ 15 กลุ่มผลิตเห็ดและไผ่หวานเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 16 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 19 กลุ่มทำผ้าเช็ดเท้า หมู่ที่ 22 กลุ่มปลาเผา

6.8 แรงงาน  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว สวนฟักทอง  ไร่ข้าวโพด  และกระเทียมที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง

  1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1      การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์ในเขต ดังนี้

วัด 6 แห่ง

ที่

ชื่อ

ที่อยู่

1

วัดคีรีมงคล

หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย

2

วัดศรีทรายมูล

หมู่ที่ 2 บ้านป่าก่อ

3

วัดป่ายาง

หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง

4

วัดเดื่อป่อง

หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง

5

วัดดงตะเคียน

หมู่ที่ 10 บ้านดงตะเคียน

6

วัดเจริญเมือง

หมู่ที่ 19 บ้านศรีทรายทอง

สำนักสงฆ์  7  แห่ง

ที่

ชื่อ

ที่อยู่

1

สำนักสงฆ์วัดป่าพุทธนิมิตร

หมู่ที่ 6 บ้านจำปู

2

สำนักสงฆ์เวฬุวัน

หมู่ที่ 11 บ้านป่าซาง

3

สำนักสงฆ์บำรุงธรรม

หมู่ที่ 12 บ้านป่าปี้

4

สำนักสงฆ์พัฒนาคีรี

หมู่ที่ 13 บ้านดอยเจริญ

5

สำนักสงฆ์ผาชุม

หมู่ที่ 15 บ้านใหม่เจริญมิตร

6

สำนักสงฆ์พระธาตุดอยงู

หมู่ที่ 20 บ้านห้วยดอกอูน

7

สำนักสงฆ์บ้านฐานตะเคียนทอง

หมู่ที่ 21 บ้านฐานตะเคียนทอง

7.2      ประเพณีและงานประจำปี  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นสลากภัตร  ลอยกระทง สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แห่แคร่ ฯลฯ

7.3      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง ข่วงพญา พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ภาษาเมือง เป็นภาษาหลัก

7.4      สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ในเขตตำบลเจริญเมืองมีการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ข้าวปลอดสารพิษ ฟักทอง ตุ๊กตา ไม้กวาด กระเป๋าทำมือ เครื่องจักรสาน ฯลฯ

  1. ทรัพยากรธรรมชาติ

  8.1      น้ำ

–  แม่น้ำ                                       2        สาย

–  ห้วย/ลำธาร                                5        สาย

–  คลอง                                       2        สาย

– หนองน้ำ/บึง                                4        แห่ง

8.2      ป่าไม้

– ป่าสงวนแห่งชาติ        2   แห่ง จำนวน 1,000   ไร่    (ห้วยแม่แห้ง   ห้วยต้นยาง)

– ป่าชุมชน                  3   แห่ง         จำนวน 500     ไร่    (ป่าซาง   ดอยเจริญ   จำปู  ห้วยดอกอูน  ฐานตะเคียนทอง)

  8.3      ภูเขา  มีภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยปุย

       8.4      คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

–        ถังเก็บน้ำฝน      42      แห่ง               –        ฝาย                18      แห่ง

–        อ่างเก็บน้ำ        10      แห่ง               –        สระเก็บน้ำ        204     แห่ง

–        บ่อน้ำตื้น          142     แห่ง               –        บ่อบาดาล         606     แห่ง

–        แก้มลิง            3        แห่ง

  1. อื่น ๆ

9.1 กลุ่มในพื้นที่

–        ลูกเสือชาวบ้าน                          4        รุ่น      1,000   คน

–        ไทยอาสาป้องกันชาติ                1        รุ่น      1,000   คน

–        อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                              310   คน

–        สายตรวจอาสาประจำหมู่บ้าน                             220  คน

–        กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล                22      กลุ่ม       352   คน

–        ประชาคมหมู่บ้าน                       22      กลุ่ม       110   คน

–        ประชาคมตำบล                             1       กลุ่ม         1    คน

 

แผนที่