องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

173 หมู่ 3  ตำบลเจริญเมือง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57120

โทร. 053-738265 , 053-738334 โทรสาร 053-738333

E-mail = charoenmuang173@gmail.com

ติดต่อภายในแต่ละส่วน/กอง

                                                                                                                      กด 11 สำนักงานปลัด

                                                                                                                     กด 12 ห้องนายก

                                                                                                                     กด 13 ห้องปลัด/กองช่าง

                                                                                                                     กด 14 กองคลัง

                                                                                                                     กด 15 กองการศึกษา

                                                                                                                     กด 16 หัวหน้าสำนักปลัด

                                                                                                                     กด 17 ป้องกันฯ

ชื่อ-นามสกุล (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมล์ (จำเป็นต้องกรอก)

หัวข้อ

ข้อความ

Write a Reply or Comment