งานควบคุมภายใน

                 *** ปี 2560 ***

>>หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.1)

>>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.2)

>>แบบรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3)

                *** ปี 2561 ***

>>หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)

>>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)

>>รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3)

           *** ปี 2562 ***

>> การประเมินผลการควบคุมภายใน-ปี-2561

>> แบบ-ปค.1