กิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน

เจ้าหน้าที่ออกสำรวจผู้ร้องขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ สปก.หมู่ที่ 12

59 - 1  59 - 2  59 - 3  59 - 6  59 - 7  59 - 8  59 - 10  59 - 4

การนิเทศงาน ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเจริญเมือง วันที่ 15 สิงหาคม 2562