งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศใช้แผนฯ

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณปี 2560

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ อบต.เจริญเมือง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2561-อบต.เจริญเมือง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2562-2564-อบต.เจริญเมือง-ไม่มีส่วนที่-3-แปลง

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ปี-2562

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมฯ

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

บันทึกรับทราบข้อมูลมาตราการต่าง-ๆ

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของ-อบต.เจริญเมือง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2562-รอบ-12-เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2563-รอบ-6-เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯการทุจริต-ปี-2562-รอบ-2-เม.ย.-ก.ย.62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯทุจริต-ปี-2563-รอบ-1-ต.ค.62-พ.ค.63

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ-ปี-2563

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมฯ ปี 63

มาตรการป้องกันการรับสินบน-ปี-2563

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ-ปี-2563

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2563

มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-ปี-2563

บันทึกรับทราบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต-63