งานร้องเรียน ร้องทุกข์ – ศูนย์ดำรงธรรม

คู่มือศูนย์ร้องทุกข์-ดำรงธรรม-อบต.เจริญเมือง

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์-2561

ทะเบียนรับเรื่องรายร้องทุกข์-ปี-2562

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ปี-2563-เดือน-ต.ค.62-พ.ค.63