กิจการสภา

ประกาศสภาฯ/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

>>ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

>> ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562

>>ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

>>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563

>>ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563

>>ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 13 เมษายน 2563