งบประมาณรายจ่ายประจำปี

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 59<<<

 

>>ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

>>คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

>>บันทึกหลักการและเหตุผล

>>รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

>>รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 60<<<

>>ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>>คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

>>บันทึกหลักการและเหตุผล

>>รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>>รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 61<<<

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 62<<<

>>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 63<<<

>>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563