งบประมาณรายจ่ายประจำปี

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 61<<<

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 62<<<

>>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

>>>งบประมาณรายจ่ายประจำปี 63<<<

>>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563