งบแสดงฐานะทางการเงิน

 

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี-2562

>> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

>> งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี-2563

>> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563