งานความพึงพอใจของประชาชน

>> ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

>> ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน-2561

>> รายงานผลการให้บริการประชาชน-เดือน-ต.ค.61-พ.ค.-62

>> รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 62

>> รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ-ปี-2563 (ต.ค.62 – พ.ค.63)