แผนอัตรากำลังพนักงาน

>>แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

>>แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

>> การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2562

>>แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563

>>แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563-ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-1-พ.ศ.2562

>>แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

>>แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

>>ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.เจริญเมือง