โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

>>โครงสร้างส่วนราชการ-ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

>>ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง  รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

>>ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

>>ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1

>>ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.เจริญเมือง