การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

ผลคะแนน-ITA-ปี-2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ-ปี-2562