ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 พ.ย.2562

ประกาศเจตจำนงและประกาศคุณธรรม-ปี-2562 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2563

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ-อบต.เจริญเมือง-พ.ศ.2563

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 พ.ย.2562

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.เจริญเมือง ลงวันที่ 25 พ.ย.2562

ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่ 25 พ.ย.2562

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ 25 พ.ย.2562

ข้อบังคับ อบต.เจริญเมือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.เจริญเมือง ลงวันที่ 25 พ.ย.2562