งานบริหารความเสี่ยง

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี-พ.ศ.-2562

>> ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี-พ.ศ.-2563