การบริหารงานบุคคล

การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการระดับกอง-ระดับ-7-ของ-อบต..pdf

การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง-ระบบแท่ง.pdf

การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง.pdf

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-แก้ไขได้.doc

คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น.doc

เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น.pdf

ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-2.pdf

ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-2558.pdf

ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-2559-ฉบับที่-5.pdf

ประกาศ-ก.จ.ก.ท.ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-2559-ฉบับที่-6.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ-อบต.เพิ่มเติม-พ.ศ.2562

ประกาศ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครู

ประกาศ-ก.อบต.-เรื่่อง-มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563