แผนการจัดหาพัสดุ

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>>แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2561

>>รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 วันที่ 8 ตุลาคม 2562

>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 วันที่ 17 มกราคม 2563

>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 วันที่ 27 มกราคม 2563