มิถุนายน 09 2020

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3