ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ-ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.1.

ภดส-1-ชุดที่ 1

ภดส-1- ชุดที่ 2