สิงหาคม 28 2020

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรชุมชน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรชุมชน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

************