กันยายน 14 2020

โครงการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลเจริญเมือง

โครงการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลเจริญเมือง

ในวันที่ 14 กันยายน 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

**************