กันยายน 14 2020

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า ตำบลเจริญเมือง

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า ตำบลเจริญเมือง

ในวันที่ 14 กันยายน 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านฐานตะเคียนทอง หมู่ที่ 21

****************