พฤศจิกายน 19 2020

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ โดย

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ณ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย